Độ Kiềm và PH trong nuôi trồng thủy sản

Tăng độ kiềm và tăng pH là hai khái niệm liên quan đến hóa học của nước nhưng không hoàn toàn giống nhau. Dưới đây là sự khác biệt giữa hai khái niệm này:

1. Tăng Độ Kiềm

Định Nghĩa:

 • Độ kiềm (alkalinity) là khả năng của nước để trung hòa axit. Nó đo lường tổng lượng các chất có khả năng chấp nhận ion hydro (H⁺) trong nước, bao gồm bicarbonate (HCO₃⁻), carbonate (CO₃²⁻), và hydroxide (OH⁻).

Tác Dụng:

 • Ổn Định pH: Độ kiềm cao giúp ổn định pH của nước, chống lại sự thay đổi pH đột ngột khi thêm axit hoặc bazơ.
 • Bảo Vệ Sinh Vật Thủy Sinh: Giúp bảo vệ sinh vật thủy sinh khỏi sự thay đổi pH đột ngột, tạo môi trường sống ổn định.

Cách Tăng Độ Kiềm:

 • Thêm các hợp chất chứa bicarbonate (HCO₃⁻), carbonate (CO₃²⁻), hoặc hydroxide (OH⁻) vào nước như:

2. Tăng pH

Định Nghĩa:

 • pH là thang đo độ axit hoặc kiềm của nước, dao động từ 0 đến 14, với pH 7 là trung tính. Giá trị pH dưới 7 là axit và trên 7 là kiềm.

Tác Dụng:

 • Tăng Hoạt Tính Sinh Học: Ảnh hưởng đến hoạt động sinh học của sinh vật trong nước, ví dụ như tôm, cá, và vi sinh vật.
 • Ảnh Hưởng Đến Hóa Học Nước: Ảnh hưởng đến sự hòa tan của các chất dinh dưỡng và kim loại trong nước.

Cách Tăng pH:

 • Thêm các hợp chất kiềm mạnh vào nước như:

Sự Khác Biệt Chính

 1. Cơ Chế và Chức Năng:
  • Độ Kiềm: Liên quan đến khả năng đệm, giúp trung hòa axit và duy trì pH ổn định. Độ kiềm cao không nhất thiết làm tăng pH ngay lập tức nhưng giúp duy trì pH ổn định trong thời gian dài.
  • pH: Đo lường độ axit hoặc kiềm ngay lập tức của nước. Thay đổi pH có thể xảy ra nhanh chóng khi thêm các chất axit hoặc kiềm vào nước.
 2. Tác Động Lên Môi Trường:
  • Độ Kiềm: Tăng độ kiềm tạo môi trường đệm, giúp nước kháng lại sự thay đổi pH đột ngột.
  • pH: Tăng pH làm cho nước kiềm hơn, điều này có thể ảnh hưởng đến sinh vật và quá trình hóa học trong nước.
 3. Phương Pháp Điều Chỉnh:
  • Độ Kiềm: Thường tăng bằng cách thêm các hợp chất như CaCO₃ hoặc NaHCO₃, nhằm cung cấp ion bicarbonate hoặc carbonate.
  • pH: Thường tăng bằng cách thêm các hợp chất kiềm mạnh như Ca(OH)₂ hoặc NaOH, trực tiếp làm tăng nồng độ ion OH⁻ trong nước.

Kết Luận

Việc tăng độ kiềm và tăng pH phục vụ các mục tiêu khác nhau trong quản lý nước. Tăng độ kiềm nhằm ổn định và duy trì pH trong khoảng an toàn, trong khi tăng pH là điều chỉnh mức độ axit hoặc kiềm hiện tại của nước. Trong thực hành, đôi khi cả hai khái niệm này được sử dụng cùng nhau để đạt được chất lượng nước tối ưu cho sinh vật và môi trường.