Vôi và Độ No Bazơ (BS)

Độ no bazơ (Base Saturation – BS) là một chỉ số quan trọng trong phân tích đất, thể hiện tỷ lệ phần trăm của các cation bazơ (Ca²⁺, Mg²⁺, K⁺, Na⁺) trên tổng số các cation trao đổi (CEC – Cation Exchange Capacity). Một trong những phương pháp quan trọng để cải thiện độ no bazơ là sử dụng vôi.

Tác động của Vôi lên Độ No Bazơ

 1. Tăng pH của đất:
  • Vôi (CaCO₃ hoặc CaO) khi được bón vào đất chua sẽ trung hòa axit, tăng độ pH của đất. Đất có pH thấp thường có độ no bazơ thấp, do sự hiện diện của các ion H⁺ và Al³⁺ cạnh tranh với các cation bazơ trên các vị trí trao đổi.
 2. Cung cấp cation bazơ:
  • Vôi cung cấp Ca²⁺ và Mg²⁺, hai cation bazơ quan trọng. Khi bón vôi vào đất, Ca²⁺ và Mg²⁺ sẽ thay thế các ion H⁺ và Al³⁺ trên các vị trí trao đổi, làm tăng độ no bazơ.
 3. Cải thiện cấu trúc đất:
  • Vôi cải thiện cấu trúc đất bằng cách làm giảm độ kết dính của đất sét, tạo ra nhiều khoảng không gian cho không khí và nước di chuyển. Điều này cải thiện sự trao đổi cation và sự hấp thụ dinh dưỡng của cây trồng.

Mối Quan hệ Qua lại giữa Vôi và Độ No Bazơ

 1. Tương tác hóa học:
  • Khi vôi được bón vào đất, phản ứng hóa học xảy ra giữa vôi và các axit trong đất, giải phóng các cation bazơ và tăng độ no bazơ. Quá trình này làm giảm nồng độ ion H⁺, làm tăng pH và độ no bazơ của đất.
 2. Tác động lên sinh vật đất:
  • Độ pH và độ no bazơ cao hơn cải thiện môi trường sống cho vi sinh vật có lợi trong đất. Vi sinh vật này tham gia vào quá trình phân hủy hữu cơ và chu kỳ dinh dưỡng, giúp duy trì độ phì nhiêu của đất.
 3. Hiệu quả dài hạn:
  • Bón vôi không chỉ có tác động ngắn hạn mà còn có lợi ích dài hạn. Vôi giúp duy trì độ no bazơ cao và cân bằng dinh dưỡng đất qua thời gian, giảm nhu cầu bón phân hóa học và tăng hiệu quả sử dụng phân bón.

Kết luận

Vôi có tác động tích cực và quan trọng lên độ no bazơ của đất. Việc bón vôi không chỉ giúp cải thiện độ pH và cung cấp các cation bazơ cần thiết mà còn tạo điều kiện thuận lợi cho các quá trình sinh học và hóa học trong đất, từ đó nâng cao độ phì nhiêu và năng suất cây trồng. Hiểu rõ mối quan hệ qua lại giữa vôi và độ no bazơ giúp nông dân và nhà quản lý đất đưa ra các biện pháp cải tạo đất hiệu quả, bền vững.

Hướng Dẫn Trộn Vôi để Tạo Hợp Chất Dinh Dưỡng cho Đất Trồng Cây