Bệnh Thối Rễ ở Cây Cà Phê và Biện Pháp Khắc Phục

Bệnh thối rễ là một trong những bệnh nguy hiểm nhất đối với cây cà phê, gây ra bởi các loài nấm như Fusarium spp. và Phytophthora spp.. Bệnh này ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe và năng suất của cây, dẫn đến giảm chất lượng và sản lượng cà phê. Dưới đây là…

Bệnh nấm gỉ sắt ở cây cà phê và biện pháp khắc phục

Bệnh nấm gỉ sắt, do nấm Hemileia vastatrix gây ra, là một trong những bệnh hại nghiêm trọng nhất đối với cây cà phê trên toàn thế giới. Bệnh này đã và đang gây ra thiệt hại lớn về năng suất và chất lượng cà phê, ảnh hưởng đến đời sống của hàng triệu nông…

Vôi và Độ No Bazơ (BS)

Độ no bazơ (Base Saturation – BS) là một chỉ số quan trọng trong phân tích đất, thể hiện tỷ lệ phần trăm của các cation bazơ (Ca²⁺, Mg²⁺, K⁺, Na⁺) trên tổng số các cation trao đổi (CEC – Cation Exchange Capacity). Một trong những phương pháp quan trọng để cải thiện độ no…