Zeolite hạt

Zeolite – Zeolite hạt cao cấp.

Hấp thụ khí độc và các loại khí độc

Dằn đáy ao, đặc biệt không bị vở đáy ao.

Cấp cứu tôm nỗi đầu.

Khối lượng: 20kg